پروژه دانشجویی بوستان

پروژه سیستم آموزشی دانشگاهی بوستان

  • پورتال کارشناسان، اساتید و دانشجویان
  • ارائه ترم و درس
  • انتخاب واحد
  • سیستم نمره دهی
  • و…

سال 1390

 

تصاویر:

 

 .