وباسو امن تر از همیشه؛ اخذ گواهی ssl

وباسو در راستای افزایش اطمینان خاطر کاربران خود در پرداخت الکترونیک و مدیریت حساب کاربری(هاست و…)، اقدام با اخذ گواهی SSL نمود.

گواهی SSL وباسو
گواهی SSL وباسو