قالب مجتمع فناوری دانشگاه «نام دانشگاه»

مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه «نام دانشگاه» با هدف ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه ایجاد گردیده است. این مجموعه تبدیل نوآوری ها و دستاوردهای علمی به فناوری ها و محصولات مورد نیاز کشور و شکل دهی شرکت های دانش بنیان را جزو وظایف خویش تعیین نموده است. ایـن مجتمع
از ســه بخـش مرکـز کارآفـرینـی، رشــد و هــدایت شرکـت‌های دانش‌بنیان (فن بازار) تشکیل‌یافته‌ و ضمــن تـرویـــج گـفـتـمـان
کارآفـرینی در سطـح دانشـــگاه و ارتقــا توانمندیهای لازم این امر برای علاقه‌مندان ایــن حــوزه تـلاش می‌کند تا با شناسایـی
نخبگان و ایده ها و انجام حمایت های مادی و معنوی، مقدمات لازم را برای تبدیل آنها به شرکت دانش بنیان موفق که رفع کننده نیاز های جامعه باشند را فراهم آورد. لذا از یکایک جامعه دانشگاهی اعم از اساتید و دانشجویان محترم و همچنین از سایر مجموعه های دغدغه مند این حوزه دعوت بعمل آورده می شود تا یاری رسان ما در تحقق هدف دانشگاه کارآفرین باشند.

دنیای کارآفرینی

عنوان خبر

توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر

این یک خبر آزمایشی است

توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر

این یک خبر آزمایشی است

توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر

این یک خبر آزمایشی است

توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر

این یک خبر آزمایشی است

توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر

این یک خبر آزمایشی است

توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر توضیح خبر

ادامه اخبار
X